Statut

 Towarzystwo  Przyjaciół  Sulejówka

 S  T  A  T  U  T

Towarzystwo  Przyjaciół  Sulejówka   pragnie  pielęgnować  tradycje i  strzec  patriotycznych ideałów   Marszałka Józefa  Piłsudskiego,  Ignacego Jana  Paderewskiego  oraz  pragnie  być godnym kontynuatorem przedwojennego “Stowarzyszenia  Przyjaciół  Sulejówka”, założonego przez  pierwszego premiera Odrodzonej Rzeczypospolitej – Jędrzeja Moraczewskiego.

2016

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

     Stowarzyszenie nosi nazwę  “Towarzystwo  Przyjaciół  Sulejówka”, zwane w dalszej części statutu “Towarzystwem”.

§ 2

     Podstawą działania Towarzystwa jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. 2015.1393) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 3

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, dobrowolnym, samorządnym i samodzielnym  oraz  ma  prawo  wypowiadania  się  w   sprawach publicznych.
 2. Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Sulejówek.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci podłużnej z nazwą Towarzystwa i adresem, pieczęci okrągłej oraz odznak i symboli organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.

§ 6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych  spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji  celów  statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy ich realizacji

§ 7

Towarzystwo rozwija wszechstronną działalność,  mającą na celu:

1/ – kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców Sulejówka, zwłaszcza młodego pokolenia,
2/ – propagowanie wiedzy dotyczącej Wielkich Polaków, związanych z Sulejówkiem: Józefa Piłsudskiego, Jędrzeja  Moraczewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Macieja Rataja, Stanisława Grabskiego,
3/ – organizowanie „Biegów Marszałka” ku czci Józefa Piłsudskiego, jako nawiązanie do przedwojennych Marszów Sulejówek – Belweder,
4/ – wspieranie działalności zmierzającej do utworzenia i funkcjonowania Izby Pamięci Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w dworku “Siedzibie”,
5/   upamiętnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego i Jego żony Heleny, założycielki fundacji charytatywnej w obiekcie „Helin” w Sulejówku,
6/ – podnoszenie rangi miasta, z  racji  powiązań  Sulejówka  z  historią Polski,
7/ – kontynuowanie działań, zmierzających do eksponowania Enklawy Historycznej Miasta,
8/ – organizowanie wycieczek tematycznych oraz imprez sportowo- rekreacyjnych,
9/ – prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, związanej z historią Sulejówka i Polski.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo stosuje następujące formy działania:

1/ –  rozbudzanie wśród mieszkańców świadomości historycznej poprzez: organizowanie uroczystości z udziałem ludzi kultury i nauki,
2/ – honorowanie ważnych rocznic i dat, organizowanie odczytów, prelekcji, pogadanek,  konkursów, paneli dyskusyjnych,
3/ – współpraca z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego oraz z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
4/ – staranie o utworzenie odpowiedniej infrastruktury miasta, stanowiącej zaplecze Enklawy Historycznej, w granicach której znajdują się obiekty związane z postaciami Józefa Piłsudskiego,  Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
5/ – propagowanie ochrony substancji zabytkowej, przyrodniczej oraz działanie w kierunku ochrony środowiska i poprawy sytuacji ekologicznej Sulejówka i jego okolic,
6/ – współpraca z władzami miasta oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, działającymi w kraju i za granicą, w zakresie celów statutowych Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1/ – zwyczajnych,
2/ – honorowych,
3/ – wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel polski i obywatel innego kraju, który  zostanie przyjęty przez Prezydium Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Warunkiem uzyskania praw członkowskich jest wpłacenie wpisowego i składki członkowskiej.
 1. Przyjmowanie nowych członków zawiesza się od momentu ustalenia przez Zarząd terminu Walnego Zebrania do zakończenia obrad tego zebrania.
 1. W przypadku uzasadnionym na piśmie,  Zarząd może zwolnić członka z opłacania składki członkowskiej.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1/ – wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, prawo to mają członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
2/ – oceniać działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać wobec nich wnioski i postulaty,
3/ – korzystać z obiektów i udogodnień, jakie Towarzystwo zapewnia swym członkom na warunkach ustalonych przez Zarząd,
4/ – nosić odznakę Towarzystwa,
5/ – uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1/ – brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Towarzystwa,
2/ – przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3/ – regularnie opłacać składkę członkowską,
4/ – informować pisemnie Zarząd o zmianie adresu zamieszkania.

§ 13

 1. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej

§ 14

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, prawne bądź inne podmioty gospodarcze, które zobowiążą się do udzielania Towarzystwu pomocy w realizacji jego zadań statutowych i zostaną przyjęte na podstawie uchwały Zarządu.
 1. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

1/ – śmierci,
2/ – dobrowolnego wystąpienie zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
3/ – skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
4/ – wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa, rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień, uchwał i regulaminów,
5/ – utraty praw publicznych,
6/ – w przypadku osoby prawnej – utraty osobowości prawnej.

 1. W przypadku wykluczenia, Zarząd powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o podjętej uchwale, wskazując tryb odwołania.
 1. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, Zarząd – w wyznaczonym terminie, umożliwi osobie zainteresowanej złożenie wyjaśnień.
 1. Instancją odwoławczą od uchwały Zarządu, w przedmiocie wykluczenia członka Towarzystwa, jest najbliższe Walne Zebranie.
 1. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu, należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia. Złożenie odwołania nie powoduje zawieszenia uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia.

ROZDZIAŁ  IV

Władze Towarzystwa

§ 16

Władzami Towarzystwa są:

1/ – Walne Zebranie,
2/ – Zarząd i jego Prezydium.

§ 17

 1. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi
 2. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” – decyduje głos prowadzącego głosowanie.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, sprawozdawcze, wyborcze, okolicznościowe.

§ 19

 1. Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczym zwoływane jest corocznie.
 2. W roku upływu kadencji Zarządu, Walne Zebranie ma charakter sprawozdawczo wyborczy.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obrad.

§ 20

Do prawomocności obrad Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, wyznaczonym minimum 30 min. później od pierwszego terminu, Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

1/ – z głosem stanowiącym – wszyscy pełnoletni zwyczajni i honorowi członkowie Towarzystwa,
2/ – z głosem doradczym – członkowie wspierający i inni zaproszeni goście.

 1. Jeżeli Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, dotychczasowy prezes ma prawo zaproponować kandydatów do nowego Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ – podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2/ – ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na podstawie przedstawionych sprawozdań,
3/ – zatwierdzanie rocznego ramowego planu działań statutowych i preliminarza finansowego,
4/ – decydowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu (zebranie sprawozdawczo-wyborcze),
5/ – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zebranie sprawozdawczo-wyborcze),
6/ – na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzupełnianie ich składów,
7/ – nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8/ – uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
9/ – podejmowanie uchwały w sprawie akceptacji wniosku Zarządu o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń,
10/ – podejmowanie uchwały w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru i odznak organizacyjnych,
11/ – podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami §§ 34 i 35 niniejszego statutu,
12/ – podtrzymanie lub uchylenie uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka Towarzystwa a także w sprawie odwołania członka Zarządu,
13/ – podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych dla kompetencji Zarządu.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1/ – z własnej inicjatywy,
2/ – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ – na wniosek 1/3 członków, posiadających pełnię praw członkowskich,  w okresie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozstrzygnięcia których zostało zwołane.

§ 24

 1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym lub tajnym, stosownie do postanowienia Walnego Zebrania.
 2. Zarząd Towarzystwa składa się z 10 do 15 członków,  w zależności od postanowienia Walnego Zebrania i wybiera spośród swego grona: prezesa, zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu.
 3. Odwołanie członka Prezydium, z pełnionej funkcji, może nastąpić w głosowaniu tajnym, większością 2/3  głosów ilościowego składu Zarządu, ustalonego przez Walne Zebranie.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
 6. Zarząd ma prawo w  miarę potrzeby dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących lub odwołanych, z zachowaniem zasady, że co najmniej połowa składu Zarządu musi pochodzić z wyboru Walnego Zebrania.
 7. Zarząd zachowuje zdolność do czynności prawnych, dopóki w jego składzie znajduje się co najmniej połowa członków ilościowego składu Zarządu, ustalonego przez Walne Zebranie
 8. W przypadku wyczerpania możliwości dokooptowania nowych członków przez Zarząd, prawo  do uzupełniania składu Zarządu przechodzi do kompetencji Walnego Zebrania.
 9. Okres kadencji Zarządu może ulec skróceniu poprzez zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wyborczego w trybie § 23.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane.
 1. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i obraduje w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa odpowiedni regulamin wewnętrzny, uchwalony przez Zarząd.

§ 26

 1. Członek Zarządu, który permanentnie nie uczestniczy w pracach  Zarządu (pięciokrotna  nieobecność na kolejnych zebraniach Zarządu lub uchylanie się od realizacji zadań stojących  przed Zarządem), może zostać odwołany uchwałą Zarządu z funkcji członka Zarządu, po dwukrotnym pisemnym
 2. Odwołanie następuje w głosowaniu większością 2/3 głosów ilościowego składu Zarządu, ustalonego przez Walne Zebranie.
 3. W trybie § 26 ust.2, może zostać odwołany członek Zarządu,  który  swoją działalnością lub zachowaniem działa na szkodę Zarządu.
 4. Odwołanie, o którym mowa w  26  ust. 1 lub 3, wymaga formy pisemnego  powiadomienia osoby zainteresowanej.
 5. Instancją odwoławczą od uchwały Zarządu w przedmiocie odwołania członka Zarządu, jest najbliższe Walne Zebranie.
 1. Odwołanie od uchwały Zarządu należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o podjętej przez Zarząd uchwale. Złożenie odwołania nie powoduje zawieszenia podjętej przez Zarząd uchwały.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ – reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2/ – kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
3/ – zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4/ – zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań,
5/ – przygotowanie rocznego ramowego planu działań statutowych i preliminarza finansowego do przedstawienia na Walnym Zebraniu,
6/ – wnioskowanie do Walnego Zebrania o uzupełnienie swego składu w przypadku określonym w § 24  ust.8,
7/ – wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,
8/ – przygotowanie wniosku do akceptacji przez Walne Zebranie w sprawie przystąpienia Towarzystwa do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń,
9/ – opracowanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu członkowskiego,
10/ – opracowanie zasad i trybu nadawania i noszenia odznak organizacyjnych i honorowych,
11/ – opracowanie regulaminu użytkowania i przechowywania sztandaru organizacyjnego,
12/ – rozstrzyganie sporów między członkami,
13/ – skreślanie członków zwyczajnych,
14/ – podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z celów statutowych i uprawnień Zarządu.

ROZDZIAŁ  V

Organ kontroli wewnętrznej

§ 28

 1. Organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie wyborcze na okres 3 lat.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej  wybierają ze swego grona  przewodniczącego i sekretarza z kompetencjami wiceprzewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu pracy.
 4. Wnioski i postulaty Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech jej członków.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie większej niż 2 członków.
 2. W przypadku wyczerpania  możliwości dokooptowania nowych członków przez Komisję Rewizyjną, prawo do uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej przechodzi do kompetencji Walnego Zebrania.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 4. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji może nastąpić w głosowaniu tajnym, większością 4 głosów.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ – opracowanie i zatwierdzenie regulaminu pracy Komisji,
2/ – kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu a w szczególności gospodarki  finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
3/ – wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4/ – wnioskowanie do Walnego Zebrania o uzupełnienie swego składu w przypadku określonym w § 30  ust.2,
5/ – występowanie z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

§ 32

 1. Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:

1/ – wpisowe i składki członkowskie,
2/ – dotacje, darowizny i zapisy,
3/ – wpływy z działalności gospodarczej,

§ 33

Dla ważności oświadczeń woli w  zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy  prezesa Zarządu lub jednego z jego zastępców oraz skarbnika, lub na wniosek skarbnika osoby umocowanej przez Zarząd.

ROZDZIAŁ  VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 34

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3  głosów, w trybie przewidzianym w § 20.

§ 35

 1. Uchwałę o zmianie statutu Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zarejestrować w sądzie      rejestrowym, w trybie przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

—————————————————————————————————————-

Statut niniejszy przyjęto uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 13.01. 2016r. Walne Zebranie – Uchwałą Nr … z dnia 13.01. 2016r. wprowadziło zmiany i poprawki w Rozdziale II – Cele i formy działania, w § 7 i § 8.